ARTIKEL 1: AANMELDING EN LEDENSLEUTEL EN ZONNEBANK GEBRUIK

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de MaxiGym website of bij de receptie van de MaxiGym Fitnessclub. De inschrijving wordt afgerond op de club. Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving een ledensleutel. De ledensleutel geeft toegang tot de MaxiGym Fitnessclub. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €25. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder en dienen in het bezit te zijn van een persoonlijke ledensleutel. Jongeren vanaf 14 jaar tot en met 15 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar en ouder.
aa. Bij inschrijving is het verplicht een mailadres op te geven. MaxiGym voert al haar correspondentie met haar leden via de mail. Bij verandering van emailadres of andere gegevens, is het de verantwoordelijkheid van het lid om dit tijdig door te geven aan een medewerker van MaxiGym.
b. De ledensleutel is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de sleutel. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ledensleutel  blijven de verplichtingen van kracht. Een vervangende sleutel kan tegen de prijs van € 15,- worden verkregen.
c. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij MaxiGym is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
d. Jongeren tot 18 jaar mogen geen gebruik maken van de zonnebank.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN, BARTEGOED, TARIEVEN, OPZEGGING EN BETALINGSVOORWAARDEN

a. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Bij het eindigen van het contract zal stilzwijgend het contract worden verlengd met 1 maand.
b. Het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste maand en het eenmalige inschrijfgeld wordt geïncasseerd via automatisch incasso. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het maandelijkse abonnementsgeld via automatisch incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door storneren kunnen er incassokosten in rekening worden gebracht, te weten €2,50 per stornering. Daarnaast wordt er bij uitblijven van betaling na herinnering €10,00 administratiekosten in rekening gebracht en zal uiteindelijk uit handen worden gegeven aan ons incassobureau, waarbij alle kosten voor rekening van de ledensleutel houder zijn. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door storneren wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €7,50 administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten, rente en 40 euro incassokosten, voor rekening van de ledensleutel houder zijn. De ledensleutel wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan en het lid mag gedurende die periode niet van de sportfaciliteiten gebruik maken. Correspondentie over achterstallige betalingen vinden plaats via de mail.
c. Bartegoed voor consumpties in de club kan  via pinnen opgewaardeerd worden bij de receptie. Het lid dient te allen tijde een positief saldo te hebben om te kunnen gebruiken.
d. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
e. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per datum waarop het lidmaatschap contractueel afloopt. De opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap schriftelijk plaats te vinden via het Opzegformulier.
f. Bij een eerdere opzegging dan waarop het lidmaatschap eindigt blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract. Elke opzegging van het lidmaatschap dient altijd via het Opzegformulier gedaan te worden. Dit formulier is beschikbaar op de MaxiGym Fitnessclub. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van MaxiGym.
g. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan loopt het lidmaatschap automatisch door.
h. MaxiGym behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.
i. Bij het afnemen van een proefles, welke €10,- bedraagt, ontvangt u een betalingsbewijs. Wanneer u besluit in te schrijven met dit bewijs wordt de eerder afgenomen €10,- verrekend met het inschrijfgeld of abonnementsgeld.

ARTIKEL 2A: LANGDURIGE AFWEZIGHEID (VAKANTIE, BLESSURE E.D.)

Bij langdurige afwezigheid, tenminste langer dan 14 dagen aaneengesloten, is er een mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk over te dragen aan iemand die geen lid is bij MaxiGym. Deze persoon moet door het lid, die gebruik wil maken van deze regeling, aangemeld worden bij een medewerker van MaxiGym, Dit moet tenminste voor aanvang van de afwezigheidsperiode. De medewerker van MaxiGym bepaalt of de periode en/of reden van afwezigheid binnen deze regeling valt. De financiële verplichting blijft op naam van het originele (zieke gemelde) lid.
Als het lid, dat zich ziek meldt, geen gebruik maakt van bovenstaande regeling dan betaalt het lid gedurende de ziekteperiode, gewoon abonnementsgeld. Bij beter melding wordt de totale periode van afwezigheid berekend. De in deze periode betaalde abonnementsgelden worden vervolgens met het toekomstige lidmaatschap verrekend.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. MaxiGym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.

ARTIKEL 4: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij MaxiGym is geheel voor eigen risico van het lid. MaxiGym en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade.
b. MaxiGym en alle personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van MaxiGym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

ARTIKEL 5: HUISREGELS EN PRIVACYREGLEMENT

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de club en hiernaar te handelen. De huisregels en het privacy reglement zijn in te zien in de club en zijn te downloaden van de website www.maxigym.nl

ARTIKEL 6: ALGEMENE VOORWAARDEN, TOEPASSELIJK RECHT

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van MaxiGym is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en MaxiGym zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
c.Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden, de huisregels en het privacyreglement van MaxiGym te accepteren.
d. MaxiGym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

 

Versie 29 augustus 2019

MAXIGYM

 
Wasbeekerlaan 67
Sassenheim
2171 AE
Nederland
0252-860500

LAATSTE NIEUWS